Начало   Документи   Бюджет   Презентации   Контакти   Принтирай 
:: Начало / Проекти
Проекти
Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Проектът е с продължителност 35 месеца. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са: Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда. Допустими дейности Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Клуб по интереси за допълнителни занимания "Дигитален свят"

Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения на основно ниво “Дигитален свят“

I. Цели:
1. Да се постигне по-добро използване на дигиталните технологии за преподаване и учене.
2. Да се развият дигитални умения, необходими за живота и работата в епоха на бързи промени, свързани с дигитализацията.
3. Да се стимулира позитивно отношение и желание за работа с компютъра.
4. Да се включат учениците в занимания чрез уеб базирани платформи за повишаване на мотивацията за учене.

Клуб по интереси за допълнителни занимания В СВЕТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения на основно ниво “В СВЕТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“

I. Цели:
1. Да се изграждат първоначални представи за основните информационни дейности и тяхното предназначение.
2. Да се овладяват умения за работа с компютърна система.
3. Да се стимулира позитивно отношение и желание за работа с компютъра.
4. Да се използват основни възможности на компютъра за изпълнение на достъпни учебни задачи.
5. Да се познават и спазват основни здравни и етични правила при работа в компютърния кабинет.

*** ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ***Проект „Образование за утрешния ден“

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Образование за утрешния ден“ Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Проект „Подкрепа за успех“

Проект „Подкрепа за успех“ в Об.У“ Св. Климент Охридски“ с. Тишевица за периода юни-септември 2019 година.

Програма и график на допълнителните обучения са поместени в секциите "Презентации" и "Документи".

Всички на училище

ОУ "Св. Кл. Охридски" с. Тишевица спечели проект "Всички на училище" на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по конкурсна процедура 33.10-2012 на тема "Създаване на равен достъп до качествено образование на ромските ученици".

Kулинарно състезание

В рамките на проект "Намаляване отпадането на ромски ученици от училище" на ЦМЕДТ "Амалипе" и финансиран от Фондация "Америка за България" проведохме кулинарно състезание със шест отбора /по три отбора/ на ОУ "Св. Кл. Охридски" с.Тишевица /базово училище по проекта/ и ОУ" Св. Св. Кирил и Методий" гр.Враца - пилотно училище. Участниците готвиха в рамките 2 часа основни ястия, които сами изтеглиха с жребии. Отборите бяха съставени от по 3 ученици и по 1 родител. Получиха се прекрасни резултати. Журито, начело с Йонка Данова, регионален координатор на ЦМЕДТ "Амалипе" за Северозападна България определи за победител -- І отбор на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий гр. Враца.

проект „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище”

Работим по проект „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” съвмесно с ЦМЕДТ „Амалипе” гр. Велино Търново” и финансиран от Фондация „Америка за България” В този проект училището работи като базово заедно с две пилотни училища. На 15 септември 2010 г. започна работата по проекта. Откриването на учебната година 2010/2011 направи Негово превъзходителство Джемс Уорлик - Посланик на САЩ в Р. България.

„Успешни практики за намаляване на процента отпаднали ромски ученици чрез интеркултурно образование”.

Участвахме в работилница за идеи „Успешни практики за намаляване на процента отпаднали ромски ученици чрез интеркултурно образование”.
Запознахме се с методите на интерактивен образователен модел, които намират приложение в нашата работа като акцентираме на учебните дейности, които се характеризират с активно ангажиране, изследователска активност, където учителят е не само източник на знания, но и ръководител, стимулатор и съизследовател, а учениците се поощряват да анализират, интерпретират и предсказват информацията. Задават се основно открити въпроси и се води диалог.

Програмата “Всички на училище”

Участвахме съвместно с община Враца в Програмата “Всички на училище”.
Обиколихме домовете на всички подлежащи на обучение деца от ромски произход, поканихме родителите на среща, където расяснихме вижданията за бъдещето на образованието в Република България и респективно община Враца.

“Оптимизация на училищната мрежа”

В изпълнение на Националната програма “Оптимизация на училищната мрежа” подобрихме значително учебната среда, подменихме изцяло МТБ и направихме цялостен ремонт на училищната сграда

Други реализирани проекти до 2011

До 2011 учебна година реализирахме следните проекти:
  - Построяване на спортна площадка с изкуствен затревен терен
  - Ремонт на оградата
  - Озелениаване на двора
  - Ремонт на гръмоотводна мрежа