Начало   Документи   Бюджет   Презентации   Контакти   Принтирай 
:: Начало / Документи
Документи
:: Заповед изправност на спортни уреди и съоръжения  публикувано на 07-06-2022

Заповед за определяне на комисия за извършване преглед на спортни уреди и съоръжения


:: Квалификационни дейности през 2021-22г.  публикувано на 06-06-2022

Вътрешноквалификационна дейност през 2021-22 г.


:: Седмично разписание  публикувано на 18-02-2022

Седмично разписание на учебните часове за 2 срок на 2021-2022 г.


:: Дневно разписание на училището  публикувано на 08-02-2022

Дневно разписание на училището в целодневна организация на образователно-възпитателния процес за втори учебен срок за 2021/22 г.


:: Вътрешни правила за работна заплата  публикувано на 08-02-2022

Актуализирани към 01.01.2022


:: ПЛАН ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА  публикувано на 10-12-2021

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 г.


:: Оценяване на Физическа дееспособност на учениците от 5 клас за учебната 2021/2022  публикувано на 13-10-2021

Нормативи за оценяване на Физическа дееспособност на учениците от 5 клас.


:: Оценяване на Физическа дееспособност на учениците от 6 клас за учебната 2021/2022  публикувано на 13-10-2021

Нормативи за оценяване на Физическа дееспособност на учениците от 6 клас.


:: Оценяване на Физическа дееспособност на учениците от 7 клас за учебната 2021/2022  публикувано на 13-10-2021

Нормативи за оценяване на Физическа дееспособност на учениците от 7 клас.


:: Оценяване на Физическа дееспособност на учениците от 8 клас за учебната 2021/2022  публикувано на 13-10-2021

Нормативи за оценяване на Физическа дееспособност на учениците от 8 клас.


:: Оценяване на Физическа дееспособност на учениците от 9 клас за учебната 2021/2022  публикувано на 13-10-2021

Нормативи за оценяване на Физическа дееспособност на учениците от 9 клас.


:: Оценяване на Физическа дееспособност на учениците от 10 клас за учебната 2021/2022  публикувано на 13-10-2021

Нормативи за оценяване на Физическа дееспособност на учениците от 10 клас.


:: Седмично разписание  публикувано на 05-10-2021

Седмично разписание на учебните часове за първи срок на учебната 2021/2022 година.


:: Правилник за вътрешния трудов ред /ПВТР/  публикувано на 14-09-2021

Настоящият ПВТР е актуализиран и приет на общо събрание, Протокол № 09/14.09.2021.
Влиза в сила от 15.09.2021 г.


:: Етичен кодекс на училищната общност 2021/2022 учебна година.  публикувано на 14-09-2021

Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение на работещите с деца специалисти в сферата на образованието и регламентира етичните правила, които следва да се прилага при изпълнение на служебните им задължения и в ситуация на конфликт на интереси. Установява общи норми на поведение.


:: Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи 2021/2022 г.  публикувано на 14-09-2021

Програмата е създадена на основание чл.263, ал. 1,т.9 от Закона за предучилищното и училищното образование, прието от Педагогически съвет на проведено заседание на 13.09.2021 г., Протокол №19, Решение №8 и утвърдена със заповед №649/14.09.2021 г. на Директора на училището.


:: Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022.  публикувано на 14-09-2021

Програмата е създадена на основание чл.263, ал.1, т.8 от Закона за предучилищното и училищното образование, приета на Педагогически съвет на проведено заседание на 13.09.2021 г., Протокол №19, Решение №8 и е утвърдена със Заповед №648/14.09.2021 г. от Директора на училището.


:: Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2021/2022 г.  публикувано на 14-09-2021

Мерките са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №19/13.09.2021 г. и са утвърдени със Заповед №647/14.09.2021 г. от Директора, съобразени с Наредба №15, Наредба №16, ЗПУО и приложими ДОС.


:: График консултации  публикувано на 14-09-2021

График за консултиране по учебни предмети за учебната 2021/22 г.


:: План за дейността на ОбУ "Св. Климент Охридски" с.Тишевица  публикувано на 14-09-2021

Включва дейности за реализиране на националните, регионалните и училищните приоритети.


:: Училищен учебен план за учебната 2021/2022 за 1 клас  публикувано на 14-09-2021

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 за 1 клас


:: Училищен учебен план за учебната 2021/2022 за 2 клас  публикувано на 14-09-2021

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 за 2 клас


:: Училищен учебен план за учебната 2021/2022 за 3 клас  публикувано на 14-09-2021

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 за 3 клас


:: Форми на обучение  публикувано на 14-09-2021

Заповед за форми на обучение за учебната 2021/22 учебна година


:: Училищен учебен план за учебната 2021/2022 за 4 клас  публикувано на 14-09-2021

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 за 4 клас


:: Училищен учебен план за учебната 2021/2022 за 5 клас  публикувано на 14-09-2021

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 за 5 клас


:: Училищен учебен план за учебната 2021/2022 за 6 клас  публикувано на 14-09-2021

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 за 6 клас


:: Училищен учебен план за учебната 2021/2022 за 7 клас  публикувано на 14-09-2021

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 за 7 клас


:: Училищен учебен план за 8 клас за учебната 2021/2022  публикувано на 14-09-2021

Училищен учебен план за 8 клас за учебната 2021/2022 за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация.
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: СПЕЦИАЛНОСТ: "ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ" ПРОФЕСИЯ: "ХЛЕБАР-СЛАДКАР"
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: СПЕЦИАЛНОСТ: "ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ" ПРОФЕСИЯ: "СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК"


:: Училищен учебен план за 9 клас за учебната 2021/2022  публикувано на 14-09-2021

Училищен учебен план за 9 клас за учебната 2021/2022 за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация.
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: СПЕЦИАЛНОСТ: "ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ" ПРОФЕСИЯ: "ХЛЕБАР-СЛАДКАР"
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: СПЕЦИАЛНОСТ: "ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ" ПРОФЕСИЯ: "СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК"


:: Училищен учебен план за учебната 2021/2022 за 10 клас  публикувано на 14-09-2021

Училищен учебен план за 10 клас за учебната 2021/2022 за професионално образование с придобиване на първа степен на професионална квалификация.
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: СПЕЦИАЛНОСТ: "АВТОБОЯДЖИЙСТВО" ПРОФЕСИЯ: "РАБОТНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: СПЕЦИАЛНОСТ: "ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО" ПРОФЕСИЯ: "РАБОТНИК ВПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО"


:: Правилник за дейността на ОбУ "Св. Климент Охридски" с. Тишевица за 2021/2022 учебна година  публикувано на 14-09-2021

Настоящия правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в училището, конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците съобразно Закона за предучилищното и училищното образование.


:: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА  публикувано на 14-09-2021

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” С. ТИШЕВИЦА, ОБЩ. ВРАЦА.


:: Стратегия за развитие на ОбУ "Св. Климент Охридски"  публикувано на 14-09-2021

Стратегията за развитие на ОбУ "Свети Климент Охридски" с. Тишевица е изготвена въз основа на опита на административното ръководство и педагогическия екип в сферата на образованието. Заложените приоритети се основават на специфичните особености и дългогодишните традиции и представят вижданията за европейско развитие на училището.


:: Заповед за организация на учебния ден за часове в електронна среда за учениците от 5 до 10 клас  публикувано на 11-03-2021

Заповед за организация на учебния ден за часове в електронна среда за учениците от 5 до 10 клас на ОбУ "Свети Климент Охридски" с.Тишевица, считано от 11.03.2021 до 26.03.2021 г.


:: Заповед за организация на обучението на учениците от 1 до 10 клас   публикувано на 28-11-2020

Заповед за временни противоепидемични мерки на територията на ОбУ "Св. Кл. Охридски" с. Тишевица считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. за периода от 30.11.2020 до 21.12.2020 г.


:: Заповед организация на учебения ден от 29.10 до 12. 11 2020 г.  публикувано на 28-10-2020

Заповед за организация на учебния ден на територията на ОбУ "Св. Кл. Охридски" с. Тишевица считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.


:: Заповед за временни противоепидемични мерки считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.  публикувано на 28-10-2020

Заповед за временни противоепидемични мерки на територията на ОбУ "Св. Кл. Охридски" с. Тишевица считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.


:: СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020-2024  публикувано на 09-10-2020

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” С. ТИШЕВИЦА,ОБЩИНА ВРАЦА 2020-2024 г.


:: Седмично разписание  публикувано на 09-10-2020

Седмично разписание на учебните часове за първи срок на учебната 2020/2021 година.


:: Програма за предоставяне на равни възможности  публикувано на 09-10-2020

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в ОУ "Свети Климент Охридски" с. Тишевица за учебната 2020/2021 година.


:: Програма за превенция на ранното напускане на училище  публикувано на 09-10-2020

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 година.


:: Правилник за дейността на училището  публикувано на 09-10-2020

Правилник за дейността на ОУ "Свети Климент Охридски" с. Тишевица за учебната 2020/2021 година.


:: Годишен план за дейността на училището  публикувано на 09-10-2020

Годишен план за дейността на ОУ "Свети Климент Охридски" с. Тишевица за учебната 2020/2021 година.


:: Повишаване на дигиталната компетентност на учениците   публикувано на 08-09-2020

https://oud.mon.bg/home

Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности"


:: Административни услуги на училището  публикувано на 20-02-2020

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища


:: Административни услуги на училището  публикувано на 20-02-2020

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава


:: Административни услуги на училището  публикувано на 20-02-2020

Издаване на дубликат на документ за завършен клас


:: Проект „Подкрепа за успех“ в Об.У“ Св. Климент Охридски“ с. Тишевица  публикувано на 27-06-2019

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБУЧЕНИЯ


:: ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФИШ  публикувано на 04-02-2017

Предмет:Български език и литература


:: КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  публикувано на 04-02-2017

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА


:: КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ   публикувано на 04-02-2017

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ С ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА


:: Програма за образователна интеграция  публикувано на 23-10-2011

Програма за образователна интеграция на учениците от ромската общност 2011/2012 година.


:: Училищно настоятелство  публикувано на 19-06-2011

Съветът на настоятелите, Ученически парламент, членове.


:: Закон за училищното образование  публикувано на 06-06-2011

Концепцията за Закон за училищното образование.