Начало   Документи   Бюджет   Презентации   Контакти   Принтирай 
:: Начало
Новини
Oбучение на педагогическите специалисти по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“,

04-10-2021


Проведено обучение на педагогическите специалисти
по
Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Тема: „Мотивацията – движещата сила за екипа. Стратегии и подходи за мотивиращо и вдъхновяващо лидерство“

Брой кредити: 3

Изпълнител: РААБЕ България ООД

Обучителят умело задържаше интереса на аудиторията. Ясно и достъпно представи учебния материал, приведените примери бяха адекватни и възложените практически задачи уместни. На всички участници бяха раздадени учебни материали подпомагащи обучителния процес. Оценката за организация и координация на обучението като цяло е положителна. Педагогическият екип споделя обща удовлетвореност от участие в обучението.


[ назад ]