Начало   Документи   Бюджет   Презентации   Контакти   Принтирай 
:: Начало / За нас
За нас
Обединено училище „Св. Климент Охридски”
с. Тишевица , Община Враца


Об.У „Св. Климент Охридски” с. Тишевица е училище с европейска ориентация и съвременен стил на преподаване. Осигурява качествена подготовка на учениците, която е гарант за бъдеща успешна реализация, има отвърдени традиции, които се отличават от другите училища. Прилага съвременни педагогически практики за превръщане на училището в желана територия за ученика.

През учебната 2010/2011 г.в училището се обучаваха и възпитаваха 138 ученици от пет съседни села. Пътуващите ученици са 92, а учениците, представители на ромската общност са 76%. В Об.У ”Св.Кл.Охридски” работят пет ПИГ с 125 ученици.

За учебната 2011/2012 г. училището кандидатства по ОП - Развитие на Човешките Ресурси, проект "Подобряване на качеството на образовнието в средищтните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" с тенденция да работят шест ПИГ с обхват на всички ученици в целодневна организация на учебния процес.

Педогогическият екип наброява 15 висококвалифицирани учители и 5 възпитатели с висше образование, които професионално работят с учениците.

Реализацията на Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” реши проблемите на материално-техническата база и сега училището разполага с модерна училищна сграда и вътрешно обзавеждане на класни стаи и кабинети, много добре оборудван ученически стол и прекрасен училищен двор с места за отдих и спортна площадка с изкуствена тревна настилка.


Работим в тясно сътрудничество с ЦМЕДТ „Амалипе” гр. В.Търново, откъдето получаваме ценна методическа и практическа подготовка за нашата дейност, както и за работа на проекти, свързани с интеграцията на децата от ромски етнос в образователната система.
Работим по проект „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” съвмесно с ЦМЕДТ „Амалипе” гр. Велино Търново” и финансиран от Фондация „Америка за България”. В този проект училището работи като базово заедно с две пилотни училища. На 15 септември 2010 г. започна работата по проекта. Откриването на учебната година 2010/2011 направи Негово превъзходителство Джемс Уорлик-Посланик на САЩ в Р.България.

За учебната 2011/2012 училището ще работи по същия проект като базово с пилотно ОУ "Св. св. Кирил и Методи" град Враца.

     

В момента в училището се обучават и възпитават 101 ученика от ромски произход.
Вече шеста поредна учебна година в Об.У ”Св. Кл. Охридски” с.Тишевица общ. Враца е организиран учебен процес по „Ромски фолклор” с две групи СИП в начален и прогимназиален етап, където участват не само ромчета, а и българчета.

     

Основните цели са:

- Образователна интеграция на децата от етническите малцинства.

- Продължаващо обучение в областта на педагогиката, ориентирана към нуждите на децата, недискриминиращо образование, мултикултурно образование и ефективни начини за привличане на родителите и общността в учебния процес.

- възпитаването в дух на толерантност и уважение запознаване със света на ромската култура и най-вече провеждане на дейности, насочени към взаимното опознаване на културното многообразие чрез представяне на обичаи, традиции, песни, фолклор. Преподавателите, които водят учебния процес по ”Ромски фолклор” са обучени и имат добри познания за ромските обичаи и традиции.

Възстановихме най-важните местни ромски празници, като голямо постижение беше празнуването на Банго Васил в ромска къща с активното участие на родители.

На 24 май 2010г ръководителите на групите по СИП ”Ромски фолклор” получиха наградата на Кмета на Община Враца за най-добра група-формация на годината.


Нашето първо участие в ромския фестивал „Отворено сърце” гр.В Търново бе е едно изключително приятно изживяване за участници, учители и родители. А на последния седми детски ромски фестивал „Отворено сърце” гр. Велико Търново юни 2010 г. групите по СИП „Ромски фолклор" завоюваха Голямата награда на кмета на община Велико Търново за най-добра цялостна дейност през учебната година.